ເພງ​ສັ້ນ ສັ​ຣ​ເສີນ

ຊື່​ເພງສັ້ນ ສັ​ຣ​ເສີນ

ດາວໂລດ

ດາວ​ໂລດ

001  ຂໍ​ໃຫ້​ພ​ຣະ​ກຽດ

002 ຂ້​າ​​ຄິດ​ເຖິງ​ທ່ານ

004 ຂ້າ​ຮັບ​ການ​ໄຖ່

006  ​ຂອບ​ຄຸນ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ

007 ​ຂອບ​ພ​ຣະ​ຄຸນ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ

010  ຂໍ​ວິງວອນ

013  ຂໍ​ໃຫ້​ຂ້າ​ເດີນ​ໃກ້​ພ​ຣະ​ອົງ

022  ຈິດ​ວິນ​ຍານ

030  ຈົ່ງ​ອ້ອນວອນ​ອະ​ທິ​ຖານ

032  ​ຈິດ​ຂ້າ​ສັ​ຣ​ເສີນ

033  ຈົ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ຮັກ

036  ຈະ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ໃດ

043  ສາ​ທຸ​ການ

050  ເຊີນ​ຮີບ​ມາ

051  ຊື່ນ​ໃຈ​ຍິນ​ດີ

055  ຊັຍ​ຊະ​ນະ

056  ຊີ​ວິດ​ເຮົາ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສ້າງ

057  ​ສະ​ບາຍ​ດີ​ກັນ​ບໍ

058  ​ຍິນ​ດີ​ທີ່​ໄດ້​ພົບ​ກັນ

070  ໃນ​ເວ​ລາ

083  ບັນ​ຍັດ​ຮັກ

098  ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ສັມ​ຜັດ

107  ໄຟ ໄຟ ໄຟ

111  ມາ​ເຖີດ ມາ​ສັ​ຣ​ເສີນ

119  ຢູ່​ເພື່ອ​ພ​ຣະ​ຄ​ຣິດ

121  ໂລ​ຫິດ​ປ​ລາດ

122  ໃຫ້​ເຮົາ​ບູ​ຊາ

139  ຮັກ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ  

140  ຮັກ​ນິ​ຣັນ

148  ຮ້ອງ​ສັ​ຣ​ເສີນ

303  ຂ້າ​ຍົກ​ພ​ຣະ​ນາມ

310  ຈົ່ງ​ສ​ແວງ​ຫາ

311  ສະ​ບາຍ​ດີ​ບໍ

 325  ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ທ່ຽງ​ແທ້

331  ພ​ຣະ​ຄຳ​ລ້ຳ​ຄ່າ

332  ພ​ຣະ​ອົງ​ຊົງ​ນຳ

337  ເຮົາ​ເປັນ​ນຶ່ງ

345  ພື້ນ​ຟ້າ​ສວັນ

350  ວັນ​ນີ້​ເປັນ​ວັນ

352  ກິ້ງ​ອອກ​ໄປ

354  ຈົ່ງ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ

355  ຂ້າ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ແລ້ວ

356  ຂອບ​ຄຸນອົງ​ພ​ຣະ​ເປັນ​ເຈົ້າ

357  ຂອບ​ຄຸນ

359  ມາ​ຣະ​ໂກ 8:36

361  ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຮັກ​ຂ້າ​ນ້ອຍ

362  ພ​ຣະ​ຄັມ​ພີ​ໃໝ່

363  ແສນ​ສຸກ​ສັນ​ວັນ​ປະ​ຊຸມ

364  ວັນ​ສັນ​ຕິ​ສຸກ

366  ລືມ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ລົງ

367  ຂອບ​ພ​ຣະ​ຄຸນ(Give Thanks)

368  ເຮົາ​ນຳ​ສຽງ​ມາ​ສັ​ຣ​ເສີນ

369  ເພິ່ງ​ພາ​ໃນ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ

370  ຈົ່ງ​ມີຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພ​ຣະ​ອົງ

371  ໃນ​ພ​ຣະ​ຄ​ຣິດ​ຜູ້​ດຽວ

372  ສາຍ​ນ້ຳ​ທາງ​ຊີ​ວິດ

374  ແທ່ນ​ບູ​ຊາ

376  ຫົວ​ໃຈ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້

 ເພ​ງເບີ 001

ເພງ​ເບີ 002

ເພງ​ເບີ 004

ເພງ​ເບີ 006

ເພງ​ເບີ 007

ເພງ​ເບີ 008

ເພງ​ເບີ 010

ເພງ​ເບີ 013

ເພງ​ເບີ 022

ເພງ​ເບີ 030

ເພງ​ເບີ 031

ເພງ​ເບີ 032

ເພງ​ເບີ 033

ເພງ​ເບີ 036

ເພງ​ເບີ 043

ເພງ​ເບີ 044

ເພງ​ເບີ 050

ເພງ​ເບີ 051

ເພງ​ເບີ 055

ເພງ​ເບີ 056

ເພງ​ເບີ 057

ເພງ​ເບີ 058

ເພງ​ເບີ 070

ເພງ​ເບີ 083

ເພງ​ເບີ 098

ເພງ​ເບີ 107

ເພງ​ເບີ 119

 ເພງ​ເບີ 121

ເພງ​ເບີ 122

ເພງ​ເບີ 139

ເພງ​ເບີ 140

ເພງ​ເບີ 148

ເພງ​ເບີ 303

ເພງ​ເບີ 310

ເພງ​ເບີ 311

ເພງ​ເບີ 325

ເພງ​ເບີ 331

ເພງ​ເບີ 332

ເພງ​ເບີ 337

ເພງ​ເບີ 345

ເພງ​ເບີ 350

ເພງ​ເບີ 352

ເພງ​ເບີ 354

ເພງ​ເບີ 355

ເພງ​ເບີ 356

ເພງ​ເບີ 357

ເພງ​ເບີ 359

ເພງ​ເບີ 361

ເພງ​ເບີ 362

ເພງ​ເບີ 363

ເພງ​ເບີ 364

ເພງ​ເບີ 366

ພງ​ເບີ 367

ເພງ​ເບີ 368

ເພງ​ເບີ 369

ເພງ​ເບີ 370

ເພງ​ເບີ 371

ເພງ​ເບີ 372

ເພງ​ເບີ 374

ເພງ​ເບີ 376 ດົນ​ຕ​ຣີ 001

 ດົນ​ຕ​ຣີ 002

 ດົນ​ຕ​ຣີ 004

 ດົນ​ຕ​ຣີ 006

 ດົນ​ຕ​ຣີ 007

 ດົນ​ຕ​ຣີ 008

 ດົນ​ຕ​ຣີ 010

 ດົນ​ຕ​ຣີ 011

 ດົນ​ຕ​ຣີ 013

 ດົນ​ຕ​ຣີ 022

 ດົນ​ຕ​ຣີ 030

 ດົນ​ຕ​ຣີ 031

 ດົນ​ຕ​ຣີ 032

 ດົນ​ຕ​ຣີ 033

 ດົນ​ຕ​ຣີ 036

 ດົນ​ຕ​ຣີ 044

 ດົນ​ຕ​ຣີ 050

 ດົນ​ຕ​ຣີ 051

 ດົນ​ຕ​ຣີ 055

 ດົນ​ຕ​ຣີ 056

 ດົນ​ຕ​ຣີ 057

 ດົນ​ຕ​ຣີ 058

 ດົນ​ຕ​ຣີ 070

 ດົນ​ຕ​ຣີ 083

 ດົນ​ຕ​ຣີ 198

 ດົນ​ຕ​ຣີ 107

 ດົນ​ຕ​ຣີ 111

 ດົນ​ຕ​ຣີ 119

 ດົນ​ຕ​ຣີ 121

 ດົນ​ຕ​ຣີ 121a

 ດົນ​ຕ​ຣີ 122

 ດົນ​ຕ​ຣີ 139

 ດົນ​ຕ​ຣີ 140

 ດົນ​ຕ​ຣີ 140a

 ດົນ​ຕ​ຣີ 148

 ດົນ​ຕ​ຣີ 303

 ດົນ​ຕ​ຣີ 310

 ດົນ​ຕ​ຣີ 311

 ດົນ​ຕ​ຣີ 325

 ດົນ​ຕ​ຣີ 331

 ດົນ​ຕ​ຣີ 332

 ດົນ​ຕ​ຣີ 337

 ດົນ​ຕ​ຣີ 345

 ດົນ​ຕ​ຣີ 350

 ດົນ​ຕ​ຣີ 352

 ດົນ​ຕ​ຣີ 354

 ດົນ​ຕ​ຣີ 355

 ດົນ​ຕ​ຣີ 356

 ດົນ​ຕ​ຣີ 357

 ດົນ​ຕ​ຣີ 359

 ດົນ​ຕ​ຣີ 359a

 ດົນ​ຕ​ຣີ 361

 ດົນ​ຕ​ຣີ 362

 ດົນ​ຕ​ຣີ 363

 ດົນ​ຕ​ຣີ 364

 ດົນ​ຕ​ຣີ 366

 ດົນ​ຕ​ຣີ 366a

 ດົນ​ຕ​ຣີ 367

 ດົນ​ຕ​ຣີ 367a

 ດົນ​ຕ​ຣີ 368

 ດົນ​ຕ​ຣີ 369

 ດົນ​ຕ​ຣີ 369a

 ດົນ​ຕ​ຣີ 370

 ດົນ​ຕ​ຣີ 372

 ດົນ​ຕ​ຣີ 374

 ດົນ​ຕ​ຣີ 376


​ດາວ​ໂລດ​ເອົາ​ເພງ​ແລະ​ດົນ​ຕ​ຣີ  “ຂວາ​ເມົ້າ​ຄ​ລິກ ແລະ Save Link As…”