Sunday School Lesson

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ

Lessons for Winter 2020

ບົດຮຽນສຳລັບຣະດູໜາວ 2020

ອະທິບາຍ ແມ່ນຫຍັງທີ່ທ່ານເຊື່ອ

  12-01-2019 ຈຳເປັນຕ້ອງປ້ອງກັນຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາບໍ?

  12-08-2019 ພຣະເຈົ້າມີແທ້ບໍ?

  12-15-2019 ຄວາມຈິງທີ່ແນ່ນອນມີຢູ່ຈິງຫລື?

  12-22-2019 ພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະເຈົ້າບໍ?

  12-29-2019 ທຸກສາສນາບໍ່ຄືກັນບໍ?

  01-05-2019 ແມ່ນຫຍັງທີ່ພິສູດຄຳພຍານຂອງຂ້ອຍ?


ຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມທຸກ ທໍໍຣະມານ

  01-12-2020 ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຄວາມເຈັບປວກທໍຣະມານ?

  01-19-2020 ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຂ້ອຍເຮັດຫຍັງກັບຄວາມທຸກທໍ

                         ຣະມານຂອງຄົນອື່ນ?

  01-26-2020 ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈຶ່ງທົນທຸກທໍຣະມານ?

  02-02-2020 ແມ່ນຫຍັງຄືຄຳຕອບຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ຄວາມທົນ

                        ທຸກທໍຣະມານ?

  02-09-2020 ພຣະເຈົ້າເຂົ້າໃຈແທ້ບໍຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດແລະ

                        ຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງຂ້ອຍ?

  02-16-2020 ຄວາມເລົ້າໂລມໃຈມາຈາກໃສ?

  02-23-2020 ຂ້ອຍຈະຖວາຍກຽດພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດໃນຄວາມ

                        ທຸກທໍຣະມານຂອງຂ້ອຍ?


Lessons for Spring 2020

ບົດຮຽນສຳລັບຣະດູບານໃໝ່ 2020

ຄຳສັບສັກສິດ; ພາສາທີ່ໃຊ້ກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອ

  03-01-2020 ຄວາມບໍຣິສຸດ(ສັກສິດ)                                 ສຳລັບຄຣູ         

  03-08-2020 ຜູ້ຫລົງເສັຽ                                                  ສໍາລັບຄຣູ        

  03-15-2020 ຄວາມພົ້ນ                                                   ສຳລັບຄູຣ

  03-22-2020 ຄວາມເຊື່ອ                                                  ສຳລັບຄູຣ

  03-29-2020 ຊຳຮະລ້າງ                                                  ສຳລັບຄູຣ

  04-05-2020 ຊີວິດນິຣັນ                                                   ສຳລັບຄູຣ


ພື້ນຖານຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາ

  04-12-2020 ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບການເປັນຄືນມາມີຊີວິດໃໝ່  ສໍາລັບຄຣູ

  04-19-2020 ເປັນຫຍັງການຄືນມາມີຊີວິດໃໝ່ຈຶ່ງສຳຄັນ      ສໍາລັບຄຣູ

ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມສັມພັນ

  04-26-2020 ຄວາມຮັກ                                                    ສໍາລັບຄຣູ

  05-03-2020 ການໜຸນນ້ຳໃຈ                                            ສໍາລັບຄຣູ

  05-10-2020 ການໃຫ້ອະພັຍ                                             ສໍາລັບຄຣູ

  05-17-2020 ການຮັບໃຊ້                                                  ສໍາລັບຄຣູ   

  05-24-2020 ການຍິນຍອມ                                               ສໍາລັບຄຣູ

  05-31-2020 ການຍອມຮັບ                                               ສໍາລັບຄຣູ
Lessons for Summer 2020

ບົດຮຽນສຳລັບຣະດູຮ້ອນ 2020

ອະທິບາຍ ແມ່ນຫຍັງທີ່ທ່ານເຊື່ອ

  06-07-2020 ພື້ນຖານສຳລັບຄວາມຫວັງຂອງເຮົາ                  ສໍາລັບຄຣູ

  06-14-2020 ການສະແດງອອກຂອງຄວາມຫວັງ…                ສໍາລັບຄຣູ

  06-21-2020 ຄຳພຍານແຫ່ງຄວາມຫວັງຂອງເຮົາ                 ສໍາລັບຄຣູ

  06-28-2020 ຄວາມພຽນອົດທົນໃນຄວາມຫວັງຂອງເຮົາ        ສໍາລັບຄຣູ

  07-05-2020 ຄວາມຍິນດີເກີດຈາກຄວາມຫວັງຂອງເຮົາ        ສໍາລັບຄຣູ

  07-12-2020 ຄວາມຫວັງອັນສູງສຸດຂອງພວກເຮົາ                ສໍາລັບຄຣູ


ຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມທຸກ ທໍໍຣະມານ

  07-19-2020 ຄວນຈະຕອບສນອງຕໍ່ການເມືອງຢ່າງໃດ?      

  07-26-2020 ພວກເຮົາເຂົ້າມາຮ່ວມກັນ                              

  08-02-2020 ພວກເຮົາອະທິຖານເພື່ອກັນແລະກັນ              

  08-09-2020 ພວກເຮົາສນັບສນຸນກັນແລະກັນ                    

  08-16-2020 ພວກເຮົາໜຸນນ້ຳໃຈກັນແລະກັນ                   

  08-23-2020 ພວກເຮົາເສີມສ້າງເຫື່ອແຮງແກ່ກັນແລະກັນ   

  08-30-2020 ພວກເຮົາຢືນຕໍ່ສູ້ສົງຄາມຝ່າຍວິນຍານນຳກັນ  

Lessons for Fall 2020

ບົດຮຽນສຳລັບຣະດູໃບໄມ້ຫລົ່ນ 2020

ຕາມນ້ຳພຣະທັຍພຣະເຈົ້າ: ເບິ່ງພຣະບັນຍັດສິປປະການອີກ

  09-06-2020 ໃຫ້ພຣະເຈົ້າເປັນທີນຶ່ງ                 

  09-13-2020 ຖວາຍພຣະກຽດແກ່ພຣະເຈົ້າ               

   09-20-2020 ໃຫ້ກຽດແກ່ບິດາມານດາ

  09-27-2020 ໃຫ້ກຽດແກ່ຊີວິດ

  10-04-2020 ໃຫ້ກຽດແກ່ການແຕ່ງງານ

  10-11-2020 ໃຫ້ກຽດແກ່ຄວາມສັມພັນທັງໝົດ


ທັງໝົດຢູ່ໃນ:  ຊີວິດແຫ່ງການສັນຍາ

  10-18-2020 ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພຣະຄຣິດສຳລັບເຮົາ

  10-25-2020 ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງເຮົາຕໍ່ພຣະຄຣິດ

  11-01-2020 ຖວາຍຕົວຕໍ່ພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ

  11-08-2020 ຖວາຍຕົວຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ

  11-15-2020 ຖວາຍຕົວຕໍ່ການອະທິຖານ

  11-22-2020 ຖວາຍຕົວໃນການນະມັສການ

  11-29-2020 ຖວາຍຕົວຕໍ່ງານພັນທະກິດ