Sunday School Lesson

ບົດຮຽນໂຮງຮຽນວັນອາທິດ

Lessons for Winter 2020

ບົດຮຽນສຳລັບຣະດູໜາວ 2020

ອະທິບາຍ ແມ່ນຫຍັງທີ່ທ່ານເຊື່ອ

  12-01-2019 ຈຳເປັນຕ້ອງປ້ອງກັນຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາບໍ?

  12-08-2019 ພຣະເຈົ້າມີແທ້ບໍ?

  12-15-2019 ຄວາມຈິງທີ່ແນ່ນອນມີຢູ່ຈິງຫລື?

  12-22-2019 ພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະເຈົ້າບໍ?

  12-29-2019 ທຸກສາສນາບໍ່ຄືກັນບໍ?

  01-05-2019 ແມ່ນຫຍັງທີ່ພິສູດຄຳພຍານຂອງຂ້ອຍ?


ຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມທຸກ ທໍໍຣະມານ

  01-12-2020 ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຄວາມເຈັບປວກທໍຣະມານ?

  01-19-2020 ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຂ້ອຍເຮັດຫຍັງກັບຄວາມທຸກທໍ

                         ຣະມານຂອງຄົນອື່ນ?

  01-26-2020 ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈຶ່ງທົນທຸກທໍຣະມານ?

  02-02-2020 ແມ່ນຫຍັງຄືຄຳຕອບຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ຄວາມທົນ

                        ທຸກທໍຣະມານ?

  02-09-2020 ພຣະເຈົ້າເຂົ້າໃຈແທ້ບໍຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດແລະ

                        ຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງຂ້ອຍ?

  02-16-2020 ຄວາມເລົ້າໂລມໃຈມາຈາກໃສ?

  02-23-2020 ຂ້ອຍຈະຖວາຍກຽດພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດໃນຄວາມ

                        ທຸກທໍຣະມານຂອງຂ້ອຍ?


Lessons for Spring 2020

ບົດຮຽນສຳລັບຣະດູບານໃໝ່ 2020

ຄຳສັບສັກສິດ; ພາສາທີ່ໃຊ້ກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອ

  03-01-2020 ຄວາມບໍຣິສຸດ(ສັກສິດ)                                 ສຳລັບຄຣູ         

  03-08-2020 ຜູ້ຫລົງເສັຽ                                                  ສໍາລັບຄຣູ        

  03-15-2020 ຄວາມພົ້ນ                                                   ສຳລັບຄູຣ

  03-22-2020 ຄວາມເຊື່ອ                                                  ສຳລັບຄູຣ

  03-29-2020 ຊຳຮະລ້າງ                                                  ສຳລັບຄູຣ

  04-05-2020 ຊີວິດນິຣັນ                                                   ສຳລັບຄູຣ


ພື້ນຖານຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາ

  04-12-2020 ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບການເປັນຄືນມາມີຊີວິດໃໝ່  ສໍາລັບຄຣູ

  04-19-2020 ເປັນຫຍັງການຄືນມາມີຊີວິດໃໝ່ຈຶ່ງສຳຄັນ      ສໍາລັບຄຣູ


ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມສັມພັນ

  04-26-2020 ຄວາມຮັກ                                                    ສໍາລັບຄຣູ

  05-03-2020 ການໜຸນນ້ຳໃຈ                                            ສໍາລັບຄຣູ

  05-10-2020 ການໃຫ້ອະພັຍ                                             ສໍາລັບຄຣູ  

  05-17-2020 ການຮັບໃຊ້                                                  ສໍາລັບຄຣູ   

  05-24-2020 ການຍິນຍອມ                                               ສໍາລັບຄຣູ

  05-31-2020 ການຍອມຮັບ                                               
Lessons for Summer 2020

ບົດຮຽນສຳລັບຣະດູຮ້ອນ 2020

ອະທິບາຍ ແມ່ນຫຍັງທີ່ທ່ານເຊື່ອ

  06-07-2020 ຈຳເປັນຕ້ອງປ້ອງກັນຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາບໍ?

  06-14-2020 ມີພຣະເຈົ້າແທ້ບໍ?

  06-21-2020 ຄວາມຈິງທີ່ແນ່ນອນມີຢູ່ຈິງຫລື?

  06-28-2020 ພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະເຈົ້າບໍ?

  07-05-2020 ທຸກສາສນາບໍ່ຄືກັນບໍ?

  07-12-2020 ແມ່ນຫຍັງທີ່ພິສູດຄຳພຍານຂອງຂ້ອຍ?


ຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມທຸກ ທໍໍຣະມານ

  07-19-2020 ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຄວາມເຈັບປວກທໍຣະມານ?

  07-26-2020 ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຂ້ອຍເຮັດຫຍັງກັບຄວາມທຸກທໍ

                         ຣະມານຂອງຄົນອື່ນ?

  08-02-2020 ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈຶ່ງທົນທຸກທໍຣະມານ?

  08-09-2020 ແມ່ນຫຍັງຄືຄຳຕອບຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ຄວາມທົນ

                        ທໍຣະມານ?

  08-16-2020 ພຣະເຈົ້າເຂົ້າໃຈແທ້ບໍຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດແລະ

                        ຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງຂ້ອຍ?

  08-23-2020 ຄວາມເລົ້າໂລມໃຈມາຈາກໃສ?

  08-30-2020 ຂ້ອຍຈະຖວາຍກຽດພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດໃນຄວາມ

                        ທຸກທໍຣະມານຂອງຂ້ອຍ?


Lessons for Fall 2020

ບົດຮຽນສຳລັບຣະດູໃບໄມ້ຫລົ່ນ 2020

ອະທິບາຍ ແມ່ນຫຍັງທີ່ທ່ານເຊື່ອ

  09-06-2020 ຈຳເປັນຕ້ອງປ້ອງກັນຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາບໍ?     ສໍາລັບຄຣູ

  09-13-2020 ມີພຣະເຈົ້າແທ້ບໍ?                                           ສໍາລັບຄຣູ

  09-20-2020 ຄວາມຈິງທີ່ແນ່ນອນມີຢູ່ຈິງຫລື?

  09-27-2020 ພຣະເຢຊູແມ່ນພຣະເຈົ້າບໍ?

  10-04-2020 ທຸກສາສນາບໍ່ຄືກັນບໍ?

  10-11-2020 ແມ່ນຫຍັງທີ່ພິສູດຄຳພຍານຂອງຂ້ອຍ?


ຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບຄວາມເຈັບປວດ

ແລະຄວາມທຸກ ທໍໍຣະມານ

  10-18-2020 ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຄວາມເຈັບປວກທໍຣະມານ?

  10-25-2020 ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຂ້ອຍເຮັດຫຍັງກັບຄວາມທຸກທໍ

                         ຣະມານຂອງຄົນອື່ນ?

  11-01-2020 ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈຶ່ງທົນທຸກທໍຣະມານ?

  11-08-2020 ແມ່ນຫຍັງຄືຄຳຕອບຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ຄວາມທົນ

                        ທໍຣະມານ?

  11-15-2020 ພຣະເຈົ້າເຂົ້າໃຈແທ້ບໍຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດແລະ

                        ຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງຂ້ອຍ?

  11-22-2020 ຄວາມເລົ້າໂລມໃຈມາຈາກໃສ?

  11-29-2020 ຂ້ອຍຈະຖວາຍກຽດພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດໃນຄວາມ

                        ທຸກທໍຣະມານຂອງຂ້ອຍ?