ເພງ​ນະ​ມັ​ສ​ການ (ລໍ​າ​ດັບ​ເລກ​ຕາມ​ປຶ້ມ​ສີ​ແດງ)

ຊື່​ເພງນະ​ມັ​ສ​ການ

ດາວໂລດ

ດາວ​ໂລດ

001 ໃຫ້ຟ້າ​ກັບ​ໂລກ  Doxology

002 ຂ້​າ​ຂໍ​ຖວາຍ​ກຽດ  To God be Glory

003 ພີ່​ນ້ອງ​ທັງ​ຫລາຍ  The Brethren

006  ສາ​ທຸ​ນາມ​ຣິດ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄ​ຣິດ   All Hail the Power

007 ແສງ​ແຫ່ງ​ໃຈ​ຂ້າ   Sun of My Soul

008  ສາ​ທຸ, ສາ​ທຸ, ສາ​ທຸ  Holy, Holy, Holy

017  ພ​ຣະ​ອົງ​ຜູ້​ຊົງ​ມີ​ຣິດ​ອຳ​ນາດ  God, All Powerful

021  ຢູ່​ໃຫ້​ຊິດ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ  Nearer, My God, to Thee

022  ຂໍ​ພ​ຣະ​ພອນ  Come, Thou Fount of Every Blessing

026  ຂ້າ​ສັ​ຣ​ເສີນ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ  How Great Thou Art

027  ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຮັກ​ຂ້າ​ນ້ອຍ​ແທ້  Jesus Loves Me

030  ພ​ຣະ​ຄ​ຣິດ​ໄດ້​ມາ  Christ’s Love

032  ພ​ຣະ​ຄ​ຣິດ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ  Lead Me to Calvary

036  ເຮົາ​ຍຶດ​ໝັ້ນ​ໃນ​ຄຳ​ສັນ​ຍາ  Stand on the Promise

040  ແຜ່​ຂ່າວ​ເຣື່ອງ​ຄວາມ​ພົ້ນ​ໄປ  The Comforter has Come

052  ບໍ່​ມີ​ມິດ​ສະ​ຫາຍ​ຊ່ອຍ​ເຮົາ​ຄື​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ  No, Not One

057  ຂ້າ​ມອບ​ທຸກ​ສິ່ງ​ແກ່​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ  I Surrender All

067  ແພດ​ຜູ້​ປະ​ເສີດ  The Great Physician

068  ແຕ່​ກ່ອນ​ຂ້າ​ຢາກ​ໄດ້​ພອນ  Himself

075  ຄວາມ​ສຸກ​ຖາ​ວອນ  Bless is Righteousness  

076  ວັນ​ຜ່ານ​ໄປ​ບໍ່​ຄິດ​ວ່າ​ຈະ​ຈິບ​ຫາຍ  At Calvary

077  ພ​ຣະ​ໂລ​ຫິດ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ  At the Cross

078  ທ່ານ​ຄົ້ນ​ຫາ​ສຸກ​ສຳ​ຣານ  Is Your Alone in the Altar

079  ພ​ຣະ​ຄຸນ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ  Amazing Grace

102  ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ປຽບ​ດັ່ງ​ສີ​ລາ  Rock of Ages

104  ຂໍ​ພ​ຣະ​ວິນ​ຍານ​ຊົງ​ໂຜດ​ມາ  Breathe on Me Breathe of God

106  ແສນ​ຊື່ນ​ໃຈ​ທີ່​ເຊື່ອ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ  Tis So Sweet

112  ພວກ​ພີ່​ນ້ອງ​ເອີຍ  Christian Fellowship

120 ຈົ່ງ​ຊື່ນ​ໃຈ​ຍິນ​ດີ  Revive Us Again

121  ບ່ອນ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຖືກ​ລຳ​ບາກ  Down at the Cross

125  ຄັນ​ເຮົາ​ຕາມ​ພ​ຣະ​ອົງ​ໄປ  Trust and Obey

126  ໃຈ​ມະ​ນຸດ  The Human Heart

129  ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ  O Happy Day

134  ມິດ​ສະ​ຫາຍ​ເຮົາ  What a Friend

140  ລາ​ກ່ອນ  Shalom

141  ເມື່ອ​ໄດ້​ໄຫວ້ວອນ  Sweet Hour of Prayer

142  ເມື່ອ​ຄ​ວາມ​ສຸກ​ສຳ​ຣານ  It Is Well with My Soul

145  ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຕັມ​ໃຈ​ຕິດ​ຕາມ  Anywhere With Jesus

149  ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ເປັນ​ພ​ຣະ​ທັມ  Jesus Is the Word

154  ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ພາ  He Leadeth Me

155  ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ໂຜດ​ໃຫ້​ຮູ້  Bless edAssurance

157  ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເປັນ​ຜູ້​ລ້ຽງ  The King of Love My Shepherd Is

161  ເຮົາ​ສົມ​ຍອມ​ຕາຍ​ເພື່ອ​ທ່ານ  I gave My Life for Thee

163  ຂ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ພ​ຣະ​ອົງ  I Am Thine, O Lord

167  ຂໍ​ຖວາຍ​ແກ່​ອົງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ  All for Jesus

173  ຈົ່ງ​ເຮັດ​ການ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ກ້າ  To the Work

176  ເຮົາ​ໄດ້​ຍິນ​ຂ່າວ​ປະ​ເສີດ  Jesus Saves

180  ພ​ຣະ​ມະ​ຫາ​ກະ​ສັດ​ຊົງ​ມອບ​ທຸງ  Marching On

182  ທະ​ຫານ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ  Stand Up, Stand Up for Jesus

 194  ຂ້າ​ຍິນ​ດີ​ຍ້ອງ​ຍໍ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ  Channels Only  

198  ບັນ​ດາ​ສາ​ນຸ​ສິດ  Oh Come, All Ye Faithful

200  ໃຫ້​ໂລກ​ຍິນ​ດີ  Joy to the World

201  ກາງ​ຄືນ​ສ​ງັດ  Silent Night

202  ເປັນ​ຍາ​ມທ​່ຽງ​ຄືນ  It came Upon the Midnight Clear

205  ເກີດ​ແລ້​ວພ​ຣະ​ກຸມ​ມານ  Christ’s Birth

206  ຈົ່ງ​ຟັງ​ເພງ​ຂອງ​ຝູງ​ເທວະ​ດາ  Hark!  The Herald Angel Sing

209  ໂອ້ບ້ານ​ນ້ອຍໆ  O Little Town of Bethlehem

210  ໂອ​ຄືນ​ບໍ​ຣິ​ສຸດ  O Holy Night

212  ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຮັກ​ມະ​ນຸດ  For God So Love the World

218  ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ດີ​ຫລາຍ  God Is So Good

225  ໂອ​ເມືອງ​ເຢ​ຣູ​ຊາ​ເລັມ  The New Jerusalem

226  ຮາ​ເລ​ລູ  Hallelu, Hallelu

228  ຂ້າ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ແລ້ວ  I Have Decided to Follow Jesus

231  ມີ​ບ່ອນ​ຢູ່​ເຮົາ​ກໍ​ຮູ້  In the Sweet By and By

233  ເບິ່ງ​ທົ່ງ​ນາ​ເຫັນ​ເຂົ້າ​ເຫລືອງ  The Call for Reapers

236  ຂອບ​ຄຸນ​ຍິນ​ດີ​ແດ່​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ  We Thank Thee, Lord

238  ສິ່ງ​ອັນ​ໃດ​ໄດ້​ລ້າງ​ຜິດ​ບາບ​ໄດ້  Nothing But the Blood

239  ໂອ້​ອົງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ  O Jesus, I Think of Thee

246  ຂໍ​ໃຫ້​ຂ້າ​ເດີນ​ໃກ້​ພ​ຣະ​ອົງ  Just a Closer Walk with Thee

248  ພ​ຣະ​ຄ​ຣິດ​ໄປ​ຈັກ​ແຈງ​ບ່ອນ  Christ Prepare a Place

249  ເມື່ອ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ໂຜດ​ໃຫ້​ພົ້ນ  Where Jesus Is ‘Tis Heaven

251  ເມືອງ​ສວັນ-ບໍ່​ມີ​ຄືນ  Heaven -No Night There

257  ຂໍ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ໂຜດ​ພອນ  God be with You

259  ພ​ຣະ​ອົງ​ຜູ້​ຊົງ​ສັດ​ຊື່  Great is Thy Faithfulness

266  ຮີບ​ມາ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ບາບ​ກົດ​ຂີ່  Only Trust Him

270  ຂ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ພ​ຣະ​ສຸ​ຣະ​ສຽງ  I am Coming, Lord

272  ຂ້າ​ຫລົງ​ທາງ​ໄປ​ຫ່າງ​ໄກ  I’m, Coming Home, Lord

277  ເຊີນ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ  Come, Take the Water of Life

278  ໃຈ​ຊົ່ວເທົ່າ​ໃດ​ຂ້າ​ໄດ້​ເຊື່ອ​ວ່າ  Just As I Am

283  ການ​ວິ​ວາ​ທີ່​ບ້ານ​ກາ​ນາ  The Wedding at Cana

288  ໄມ້​ກາງ​ແຂນ​ບູ​ຮານ  The Old Rugged Cross

295  ຂ້າ​ບົວ​ລະ​ບັດ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ  He Lives

305  ຂໍ​ຈົ່ງ​ຖວາຍ​ມົງ​ກຸດ​ແດ່​ພ​ຣະ​ຄ​ຣິດ  Crown Him with Many Crowns

314  ໄດ້​ລ້າງ​ດ້ວຍ​ໂລ​ຫິດ  Are You Washed in the Blood

325  ເພງ​ແຕ່ງ​ງານ  Wedding Hymn

330  ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ເປັນ​ຫ່ວງ  Does Jesus Care?

333  ມີ​ທານ​ນ້ຳ​ພຸ  There Is a Fountain

336  ຊີ​ວິດ​ຂ້າ​ນ້ອຍມອບ​ຖວາຍ  Take My Life, and Let  It Be

341  ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ຊົງ​ສ້າງ  God Who Created

342  ໂລກນີ້​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ປະ​ທານ  This Is My Father’s World


ເພ​ງເບີ 001

ເພງ​ເບີ 002

ເພງ​ເບີ 003

ເພງ​ເບີ 006

ເພງ​ເບີ 007

ເພງ​ເບີ 008

ເພງ​ເບີ  017

ເພງ​ເບີ  021

ເພງ​ເບີ 022

ເພງ​ເບີ 026

ເພງ​ເບີ 027

ເພງ​ເບີ 030

ເພງ​ເບີ 032

ເພງ​ເບີ 036

ເພງ​ເບີ 040

ເພງ​ເບີ 052

ເພງ​ເບີ 057

ເພງ​ເບີ 067

ເພງ​ເບີ 068

ເພງ​ເບີ 075

ເພງ​ເບີ 076

ເພງ​ເບີ 077

ເພງ​ເບີ 078

ເພງ​ເບີ 079

ເພງ​ເບີ 102

ເພງ​ເບີ 104

ເພງ​ເບີ 106

ເພງ​ເບີ 112

ເພງ​ເບີ 120

 ເພງ​ເບີ 121

ເພງ​ເບີ 125

ເພງ​ເບີ 126

ເພງ​ເບີ 129

ເພງ​ເບີ 134

ເພງ​ເບີ 140

ເພງ​ເບີ 141

ເພງ​ເບີ 142

ເພງ​ເບີ 145

ເພງ​ເບີ 149

ເພງ​ເບີ 154

ເພງ​ເບີ 155

ເພງ​ເບີ 157

ເພງ​ເບີ 161

ເພງ​ເບີ 163

ເພງ​ເບີ 167

ເພງ​ເບີ 173

ເພງ​ເບີ 176

ເພງ​ເບີ 180

ເພງ​ເບີ 182

ເພງ​ເບີ 194

ເພງ​ເບີ 198

ເພງ​ເບີ 200

ເພງ​ເບີ 201

ເພງ​ເບີ 202

ເພງ​ເບີ 205

ເພງ​ເບີ 206

ເພງ​ເບີ 209

ເພງ​ເບີ 210

ເພງ​ເບີ 212

ເພງ​ເບີ 218

ເພງ​ເບີ 225

ເພງ​ເບີ 226

ເພງ​ເບີ 228

ເພງ​ເບີ 231

ເພງ​ເບີ 233

ເພງ​ເບີ 236

ເພງ​ເບີ 238

ເພງ​ເບີ 239

ເພງ​ເບີ 246

ເພງ​ເບີ 248

ເພງ​ເບີ 249

ເພງ​ເບີ 251

ເພງ​ເບີ 257

ເພງ​ເບີ 259

ເພງ​ເບີ 266

ເພງ​ເບີ 270

ເພງ​ເບີ 272

ເພງ​ເບີ 277

ເພງ​ເບີ 278

ເພງ​ເບີ 283

ເພງ​ເບີ 288

ເພງ​ເບີ 295

ເພງ​ເບີ 305

ເພງ​ເບີ 314

ເພງ​ເບີ 325

ເພງ​ເບີ 330

ເພງ​ເບີ 333

ເພງ​ເບີ 336

ເພງ​ເບີ 341

ເພງ​ເບີ 342


 ດົນ​ຕ​ຣີ 001

 ດົນ​ຕ​ຣີ 002

 ດົນ​ຕ​ຣີ 003

 ດົນ​ຕ​ຣີ 006

 ດົນ​ຕ​ຣີ 007

 ດົນ​ຕ​ຣີ 008

 ດົນ​ຕ​ຣີ 017

 ດົນ​ຕ​ຣີ 021

 ດົນ​ຕ​ຣີ 022

 ດົນ​ຕ​ຣີ 026

 ດົນ​ຕ​ຣີ 027

 ດົນ​ຕ​ຣີ 030

 ດົນ​ຕ​ຣີ 032

 ດົນ​ຕ​ຣີ 036

 ດົນ​ຕ​ຣີ 040

 ດົນ​ຕ​ຣີ 052

 ດົນ​ຕ​ຣີ 057

 ດົນ​ຕ​ຣີ 067

 ດົນ​ຕ​ຣີ 068

 ດົນ​ຕ​ຣີ 075

 ດົນ​ຕ​ຣີ 076

 ດົນ​ຕ​ຣີ 077

 ດົນ​ຕ​ຣີ 078

 ດົນ​ຕ​ຣີ 079

 ດົນ​ຕ​ຣີ 102

 ດົນ​ຕ​ຣີ 104

 ດົນ​ຕ​ຣີ 106

 ດົນ​ຕ​ຣີ 112

 ດົນ​ຕ​ຣີ 120

 ດົນ​ຕ​ຣີ 121

 ດົນ​ຕ​ຣີ 125

 ດົນ​ຕ​ຣີ 126

 ດົນ​ຕ​ຣີ 129

 ດົນ​ຕ​ຣີ 134

 ດົນ​ຕ​ຣີ 140

 ດົນ​ຕ​ຣີ 141

 ດົນ​ຕ​ຣີ 142

 ດົນ​ຕ​ຣີ 145

 ດົນ​ຕ​ຣີ 149

 ດົນ​ຕ​ຣີ 154

 ດົນ​ຕ​ຣີ 155

 ດົນ​ຕ​ຣີ 157

 ດົນ​ຕ​ຣີ 161

 ດົນ​ຕ​ຣີ 163

 ດົນ​ຕ​ຣີ 167

 ດົນ​ຕ​ຣີ 173

 ດົນ​ຕ​ຣີ 176

 ດົນ​ຕ​ຣີ 180

 ດົນ​ຕ​ຣີ 182

 ດົນ​ຕ​ຣີ 194

 ດົນ​ຕ​ຣີ 198

 ດົນ​ຕ​ຣີ 200

 ດົນ​ຕ​ຣີ 201

 ດົນ​ຕ​ຣີ 202

 ດົນ​ຕ​ຣີ 205

 ດົນ​ຕ​ຣີ 206

 ດົນ​ຕ​ຣີ 209

 ດົນ​ຕ​ຣີ 210

 ດົນ​ຕ​ຣີ 212

 ດົນ​ຕ​ຣີ 218

 ດົນ​ຕ​ຣີ 225

 ດົນ​ຕ​ຣີ 226

 ດົນ​ຕ​ຣີ 228

 ດົນ​ຕ​ຣີ 231

 ດົນ​ຕ​ຣີ 233

 ດົນ​ຕ​ຣີ 236

 ດົນ​ຕ​ຣີ 238

 ດົນ​ຕ​ຣີ 239

 ດົນ​ຕ​ຣີ 246

 ດົນ​ຕ​ຣີ 248

 ດົນ​ຕ​ຣີ 249

 ດົນ​ຕ​ຣີ 251

 ດົນ​ຕ​ຣີ 257

 ດົນ​ຕ​ຣີ 259

 ດົນ​ຕ​ຣີ 266

 ດົນ​ຕ​ຣີ 270

 ດົນ​ຕ​ຣີ 272

 ດົນ​ຕ​ຣີ 277

 ດົນ​ຕ​ຣີ 278

 ດົນ​ຕ​ຣີ 283

 ດົນ​ຕ​ຣີ 288

 ດົນ​ຕ​ຣີ 295

 ດົນ​ຕ​ຣີ 305

 ດົນ​ຕ​ຣີ 314

 ດົນ​ຕ​ຣີ 325

 ດົນ​ຕ​ຣີ 330

 ດົນ​ຕ​ຣີ 333

 ດົນ​ຕ​ຣີ 336

 ດົນ​ຕ​ຣີ 341

 ດົນ​ຕ​ຣີ 342


​ດາວ​ໂລດ​ເອົາ​ເພງ​ແລະ​ດົນ​ຕ​ຣີ  “ຂວາ​ເມົ້າ​ຄ​ລິກ ແລະ Save Link As…”
ເພງ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ຂີດ​ເສັ້ນ​ກ້ອງ(ຫລື​ບໍ່​ມີ​ Link) ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ດົນ​ຕ​ຣີ​ເທື່ອ…
ບາງ​ເພງອາດ​ຈະ​ອ່ານບໍ່​ໄດ້ ຈົ່ງ​ດາວ​ໂລດ​ເອົາ​ຟ້ອນ​ນີ້ Alice6b.TTF ຕິດ​ຕັ້ງ(install)ໃສ່​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ຂອງ​ທ່ານ