ບົດຮຽນເກົ່າ ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ

Archived Sunday School Lesson

ປີ 2000
ປີ 2001
ປີ 2002
ປີ 2003
ປີ2004
ປີ 2005
ປີ 2006
ປີ 2007
ປີ 2008
ປີ 2009
ປີ 2010
ໜາວ
ປີ 2011
ປີ 2012
ປີ 2013
ປີ 2014
ປີ 2015
ປີ 2016
ປີ 2017
ປີ 2018
ປີ 2019
ປີ 2020
ປີ 2021
ໃບໄມ້ຫລົ່ນ
ໜາວ
ໜາວ
ບານໃໝ່
ຮ້ອນ


ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງ, ບາງຄັ້ງຄາວທ່ານອາດຈະບໍ່ມີເວລາພຽງພໍໃນການຈັດຕຽມ ບົດຮຽນ, ບົດສອນ ຫລືບົດເທດ.  ທ່ານສາມາດ

ດາວໂລດເອົາບົດຮຽນເຫລົ່ານີ້ໄປໝຸນໃຊ້ໄດ້ ທັງໝົດນີ້ເປັນບົດຮຽນທີ່ດີ ເພາະວ່າພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າບໍເຄີຍຫລ້າສມັຍ.

                                                        ລະດູທີ່ ຂີດເສັ້ນກ້ອງ ຍັງບໍ່ມີບົດຮຽນເທື່ອ