ບົດຮຽນພຣະຄັມພີ ພາສາໄທ

ໂດຍ ສຈ. ດຣ. ສັນຕິ ປັນຍາ

ບົດຮຽນທີ 1: ພຣະເຈົ້າຊົງນຳຜູ້ເຊື່ອໃນພຣະອົງຢ່າງໃດ?

ບົດຮຽນທີ 2: ມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບພຣະຄຣິສຕະທັມຄັມພີກັນເທາະ

ບົດຮຽນທີ 3: ພຣະເຈົ້າແຫ່ງການຊົງສ້າງ

ບົດຮຽນທີ 4: ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ

ບົດຮຽນທີ 5: ພຣະເຈົ້າແຫ່ງການພິພາກສາ

ບົດຮຽນທີ 6: ພຣະເຈົ້າແຫ່ງຄວາມຮັກ

ບົດຮຽນທີ 7: ພຣະເຈົ້າແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນ

ບົດຮຽນທີ 8: ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງມະນຸດຢ່າງໃດ?

ບົດຮຽນທີ 9: ເສລີພາບໃນການເລືອກຂອງມະນຸດ

ບົດຮຽນທີ 10: ຄວາມບາບຂອງມະນຸດ ແລະການຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນ

ບົດຮຽນທີ 11: ຄຳທຳນວາຍເຣື່ອງການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ

ບົດຮຽນທີ 12: ຄວາມສຳເຣັດຂອງຄຳທຳນວາຍ

ບົດຮຽນທີ 13: ສີລາແຫ່ງຄວາມພົ້ນຂອງເຮົາ

ບົດຮຽນທີ 14: ພຣະປະສົງ ແລະງານຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ

ບົດຮຽນທີ 15: ຂອງປະທາຍຝ່າຍພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ

ບົດຮຽນທີ 16: ຄວາມເຊື່ອ ແລະຄວາມລອດພົ້ນ

ບົດຮຽນທີ 17: ການເຮັດດີ ຄວາມດີແລະຄວາມພົ້ນ

ບົດຮຽນທີ 18: ພິທີບັບຕິສະມາ ແລະຄວາມລອດພົ້ນ

ບົດຮຽນທີ 19: ຄຣິສຕະຈັກເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ?

ບົດຮຽນທີ 20: ຄຣິສຕະຈັກໃນຍຸກເລີ້ມແລກ ຈະເຣີນເຕີຍໂຕຂຶ້ນຢ່າງໃດ?

ບົດຮຽນທີ 21: ພິທີການ ຂອງຄຣິສຕະຈັກ

ບົດຮຽນທີ 22: ຈຸດປະສົງຂອງຄຣິສຕະຈັກ (ຕັ້ງຂຶ້ນມາເພື່ອຫຍັງ?)

ບົດຮຽນທີ 23: ການເປັນຜູ້ດູແລ ຫລືຮັບຜິດຊອບຊັບສິນເງິນຄຳ ທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້

ບົດຮຽນທີ 24: ການເປັນຜູ້ດູແລ ຫລືຮັບຜິດຊອບຊີວິດຂອງເຮົາເອງ ທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້

ບົດຮຽນທີ 25: ການນຳຄົນມາຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າ ດ້ວຍການເປັນພຍານສ່ວນຕົວ

ບົດຮຽນທີ 26: ບົດບາດແລະໜ້າທີ່ຂອງຄຣິສຕະຈັກໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ

ບົດຮຽນທີ 27: ທຸກຄົນປະກາດພຣະຄຣິດ

ບົດຮຽນທີ 28: ປະກາດຂ່າວປະເສີດໃນບ່ອນທີ່ເຮົາຢູ

ບົດຮຽນທີ 29: ປະກາດຂ່າວປະເສີດແກ່ຄົນທັງຫລາຍທີ່ຢູ່ໃນຣັດຂອງເຮົາ