ບົດຮຽນ
ໂຮງຮຽນພຣະຄຣິສຕະທັມລາວ
Lao School of Ministry
ກ່ອນອື່ນ ຕ້ອງຂໍຂອບໃຈນຳທ່ານ ດຣ. ສຈ. ທີຣະ  ແລະ ດຣ. ສຈ ມົນທີຣາ  ສຽງສຸຄົນ  ທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເອົາບົດຮຽນຕາມຂ້າງລຸ່ມນີ້
ອອກໃສ່ໄວ້ໃນເວັບໄຊນີ້  ເພື່ອພີ່ນ້ອງທັງທີ່ເປັນຄຣິສຕຽນແລະບໍ່ເປັນຄຣິສຕຽນຈະໄດ້ອ່ານ ໄດ້ສຶກສາ ເພື່ອຊ່ອຍຄວາມຊົງຈຳ ແລະເພີ້ມ
ຄວາມຮູ້ດ້ານພຣະຄັມພີ,  ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຂໍພຣະເຈົ້າຊົງອວຍພຣະພອນທ່ານທັງສອງ ແລະພີ່ນ້ອງ
ທຸກໆ ທ່ານທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາອ່ານ, ສຶກສາບົດຮຽນເຫລົ່ານີ້...