ເພງ​ນະ​ມັ​ສ​ການ (ລໍ​າ​ດັບ​ເລກ​ຕາມ​ປຶ້ມ​ສີ​ຂຽວ)

ຊື່​ເພງນະ​ມັ​ສ​ການ

ຟັງເພງ

ປຶ້ມ​ຂຽວ  ປຶ້ມ​ແດງ

001       001    ໃຫ້ຟ້າ​ກັບ​ໂລກ  Doxology

002       002    ຂ້​າ​ຂໍ​ຖວາຍ​ກຽດ  To God be Glory

003       004    ພີ່​ນ້ອງ​ທັງ​ຫລາຍ  The Brethren

004       006   ສາ​ທຸ​ນາມ​ຣິດ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄ​ຣິດ   All Hail the Power

005       007   ແສງ​ແຫ່ງ​ໃຈ​ຂ້າ   Sun of My Soul

006       008   ສາ​ທຸ, ສາ​ທຸ, ສາ​ທຸ  Holy, Holy, Holy

007       016   ໂອ້​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຜູ້​ຊັຍ​ຊະ​ນະ  The Resurrection of Jesus Christ  

008       010   ພ​ຣະ​ພັກ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ   Majestic Sweetness

009       011   ໂອ້​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຂ້າ​ຂໍ​ຍ້ອງ​ຍໍ  Saviour Again to Thy Great Name

010       012   ພ​ຣະ​ນາມ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   The Name of Jesus is so Sweet

011       013   ອົງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຢູ່​ເປັນ​ນິດ   Ashamed of Jesus can it Be

012       018   ຣາ​ຊ​ກິດ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ   God Works (Lao Tune)

013       003   ພີ່​ນ້ອງ​ທັງ​ຫລາຍ   The Brethren

014       014   ໂອ້​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ພ​ຣະ​ອົງ​ຊົງ​ໂຮມ   The Christian Fellowship

015       005   ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຜູ້​ງາມ​ເລີດ   Fairest Lord Jesus

016       024   ໂອ້​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ຄວາມ​ຮັກ   God’s Love

017       009   ຈົ່ງ​ຍ້ອງ​ຍໍ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ເພາະ​ຍົດ​ສັກ   Rejoice in the Promise

018       022   ຂໍ​ພ​ຣະ​ພອນ   Come Thou Fount of Every Blessing

019       017   ພ​ຣະ​ອົງ​ຜູ້​ຊົງ​ມີ​ຣິດ​ອຳ​ນາດ   God All Powerful

020       023   ເຊີນ​ພ​ຣະ​ອົງ​ກະ​ສັດ​ອົງ​ໃຫຍ່   Come Thou Almighty King

021       021    ຢູ່​ໃຫ້​ຊິດ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ  Nearer, My God, to Thee

022       020   ພ​ຣະ​ບຸດ​ອົງ​ດຽວ   Oh, the Beloved Son

023       015   ໂອ້​ພ​ຣະ​ບິ​ດາ​ພວກ​ຂ້າ​ນ້ອຍ   Our Heavenly Father

024       028   ໂອ້​ພ​ຣະ​ອົງ​ຂ້າ​ນ້ອຍ​ດີ​ໃຈ​ຫລາຍ   Rejoice in the Lord

025       026   ຂ້າ​ສັ​ຣ​ເສີນ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ   How Great Thou Art

026       030   ພ​ຣະ​ຄ​ຣິດ​ໄດ້​ມາ   Christ’s Love

027       034   ພ​ຣະ​ເຈົ້າຜູ້​ຊົງ​ເປັນ​ປ້ອມ   A Mighty Fortress

028       050   ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄື​ຮາກ​ໝັ້ນ   The church’s One Foundation

029       054   ຄວາມ​ເຊື່ອ​ສິດ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   Oh Come All Ye Faithful

030       098   ຄວາມ​ດີ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ອົງ   Blessings of Jesus

031       025   ຂໍ​ຊົງ​ແບ່ງ​ເຂົ້າ​ຊີ​ວິດ   Break Thou the Bread of Life

032       031   ໂອ້​ພ​ຣະ​ອົງ​ເຈົ້າຂ້າ​ນ້ອຍ​ມາ​ປະ​ຊຸມ   O God We come to Worship You

033       033   ໂອ້​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຜູ້​ຊົງ​ເປັນ​ເຈົ້າ ຂ້າ   With Joy We Hail the Sacred Day

034       032   ພ​ຣະ​ຄ​ຣິດ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ   Lead Me to Calvary

035       038   ພ​ຣະ​ທັມ​ຄັມ​ພີ   The Bible

036       039   ຂ້າ​ນ້ອຍເຕັມ​ໃຈ​ອາ​ສັຍ​ຢູ່   Beneath the Cross of Jesus

037       042   ພ​ຣະ​ທັມ​ທີ່​ຊົງ​ເປັນ​ພ​ຣະ​ກາຍ   The Church’s One Foundation

038       036   ເຮົາ​ຍຶດ​ໝັ້ນ​ໃນ​ຄຳ​ສັນ​ຍາ   Standing on the Promises

039       043   ອົງ​ພ​ຣະ​ວິນ​ຍານ​ຊົງ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໃຈ   Spirit of God Descend upon my heart

040       104   ຂໍ​ພ​ຣະ​ວິນ​ຍານ​ຊົງ​ໂຜດ​ມາ   Breathe on Me Breath of God

041       040   ແຜ່​ຂ່າວ​ເຣື່ອງ​ຄວາມ​ພົ້ນ​ໄປ   The Comforter has Come

042       045   ເຮົາ​ມາ​ປະ​ຊຸມ​ກັນ   Old Time Power

043       044   ຂໍ​ຈົ່ງ​ປົກ​ປ້ອງ   Fill Me Now

044       058   ພ​ຣະ​ວິນ​ຍານ​ຊົງ​ໂຜດ​ນຳ​ທາງ   Holy Spirit Faithful Guide

045       048   ອົງ​ພ​ຣະ​ວິນ​ຍານ​ເຈົ້າ​ທໍ່​ນັ້ນ   Thy Holy Spirit Lord Along

046       196   ເມືອງ​ເບັດ​ເລ​ເຮັມ   Good News

047       197   ແຈ້ງ​ໄດ້​ສ່ອງ​ໃນ​ຍາມ   The Shining Star ( Lao Tune )

048       201   ກາງ​ຄືນ​ສ​ງັດ   Silent Night

049       203   ພວກ​ຜູ້​ລ້ຽງ​ແກະ   Will Shepherd watched

050       205   ເກີດ​ແລ້ວ​ພ​ຣະ​ກຸມ​ມານ   Christ’s Birth

051       200   ໃຫ້​ໂລກ​ຍິນ​ດີ   Joy to the World

052       204   ເມື່ອ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ສະ​ເດັດ​ມາ   The Story of Jesus’ Birth ( Lao Tune )

053       198   ບັນ​ດາ​ສາ​ນຸ​ສິດ   O Come All Ye Faithful

054       199   ໃນ​ອາ​ກາດ   The Manger (Lao Tune)

055       202   ເປັນ​ຍາມ​ທ່ຽງ​ຄືນ   It Came Upon the Midnight Clear

056       208   ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເປັນ​ວິນ​ຍານ   The Way, The Truth, The Light

057       209   ໂອ້​ບ້ານນ້ອຍ ນ້ອຍ   O Little Town of Bethlehem

058       069   ພ​ຣະ​ໂລ​ຫິດ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   Alas and Did My Saviour Bleed

 059       206   ຈົ່ງ​ຟັງ​ເພງ​ຂອງ​ຝູງ​ເທວະ​ດາ   Hark the Herald Angels Sing

060       213   ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄ​ຣິດ​ໄດ້​ຊົງ​ໂຜດ​ຖວາຍ   Christ, the Redeemer

061       049   ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂ້າ​ນ້ອຍ​ໄດ້​ພົ້ນ   Hallelujah! I have been Saved

062       046   ຂ້າ​ຕ້ອງ​ການ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   I’d Rather Have Jesus

063       052   ບໍ່​ມີ​ສະ​ຫາຍ​ຊ່ອຍ​ເຮົາ​ຄື​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   No, Not  One

064       060   ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ເປັນ​ປັນ​ຍາ   Close to Thee

065       063   ພ​ຣະ​ຄ​ຣິດ​ຊົງ​ໂຜດ​ໃຫ້​ພົ້ນ   What a Wonderful Saviour

066       064   ເພື່ອ​ຄົນ​ບາບ   Jesus! What a Friend for Sinners​

067       068   ແຕ່ກນອນ​ຂ້າ​ຢາກ​ໄດ້​ພອນ   Himself

068       074   ນີ້​ເປັນ​ເຣື່ອງ​ອັ​ສ​ຈັນ​ໃ​ຫຍ່   Christ in Me

069       053   ຈົ່ງ​ຕັ້ງ​ເວ​ລາ​ໄວ້​ກ່ອນ   Take Time to be Holy

070       027   ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຮັກ​ຂ້າ​ນ້ອຍ​ແທ້   Jesus Loves Me

071       056   ໂອ້​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຜູ້​ຊົງ​ໂຜດ​ປະ​ທານ   Jesus Thou Joy of Loving Hearts

072       057   ຂ້າ​ມອບ​ທຸກ​ສິ່ງ​ແກ່​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   I Surrender All

073       078   ທ່ານ​ຄົ້ນ​ຫາ​ສຸກ​ສຳ​ຣານ   Is Your All on the Altar

074       062   ຂ້າ​ນ້ອຍ​ປ​ລາດ​ໃຈ   When I Survey  

075       083   ພຽງ​ແຕ່​ຈັບ​ບາຍ​ສາຍ(ສົ້ນ)​ເສື້ອ   She only Touched the Hem

076       066   ຫົວ​ຄ່ຳ​ມື້​ນຶ່ງ​ມີ​ຄົນ​ໄດ້​ພາ   Jesus Thy Blood And Righteousness

077       067   ແພດຜູ້​ປະ​ເສີດ   The Great Physician

078       070   ຂໍ​ພ​ຣະ​ຄ​ຣິດ​ຊົງ​ໂຜດ​ໃຫ້​ມາ   Near The Cross

079       082   ຂ່າວ​ປະ​ເສີດ​ຂອງ​ອົງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   Yesterday, Today, Forever

080       087   ມີ​ເພງ​ອັນ​ມ່ວນ   Since I Have Been Redeemed

081       071   ຈົ່ງ​ຟັງ​ສຽງ​ຜູ້​ໄຖ່   Jesus Paid It All

082       091   ໂອ້​ພ​ຣະ​ຜູ້​ໄຖ່   The Church’s One Foundation (Lao Tune)    

083       072   ໂອ້​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຜູ້​ໂຜດ​ຮັກ​ສາ​ລ້ຽງ   The Good Shepherd

084       073   ໂອ້​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ພ​ຣະ​ຜູ້​ໂຜດ​ໃຫ້​ພົ້ນ   At the Cross I’ll Abide

085       076   ວັນ​ຜ່ານ​ໄປ​ບໍ່​ຄິດ​ວ່າ​ຈະ​ຈິ​ບຫາຍ  At Calvary

086       077   ພ​ຣະ​ໂລ​ຫິດ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   At the Cross

087       080   ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ອອກ​ຈາກ​ອຸບ​ໂມງ   All Glory, Laud, and Honor

088       291   ຖືກ​ປົງ​ໄວ້ໃນ​ອຸບ​ໂມງ   Christ Cross

089       293   ຣັ​ສ​ມີ​ຈົ່ງ​ມີ  The Power of Jesus

090       294   ພ​ຣະ​ຄ​ຣິດ​ຊົງ​ຄືນມ​າ   Christ The Lord Is Risen (Lao Tune)

091       296   ສຽງ​ພິນ​ທອງ​ຄຳ​ບັນ​ເລງ   Golden Harps Are Sounding

092       295   ຂ້າ​ບົວ​ລະ​ບັດ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   He Lives

093       097   ວັນ​ນຶ່ງ​ເມື່ອ​ທ້ອງ​ຟ້າ   One Day

094       037   ໂອ້​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ເມື່ອ​ໄດ້​ຄືນ​ມາ   Jesus The Very Though of Thee

095       081   ສິດ​ທັງ​ຫລາຍ​ຈົ່ງ​ເຝົ້າ​ລະ​ວັງ​ຢູ່   Lo! He comes

096       084   ເມື່ອ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   When He cometh

097       085   ຍັງ​ເຫິງ​ປານ​ໃດ   Christ Returnedth

098       086   ເວ​ລາ​ເຫັນ​ພ​ຣະ​ພັກ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   Face To Face

099       089   ໂອ້​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຍັງ​ດົນ​ປານ​ໃດ   O Master, How Long Will It Be?

100       088   ຈົ່ງ​ຄອບ​ຖ້າ​ການ​​ສະ​ເດັດ​ລົງ​ມາ   The Wait for Jesus’ Coming

101       101   ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ລາ​ພ​ຣະ​ທີ່​ນັ່ງ   I Am So Glad That Jesus Loves Me

102       102   ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ປຽບ​ດັ່ງ​ສີ​ລາ  Rock of Ages

103       103   ພ​ຣະ​ບິ​ດາ​ຂ້າ​ນ້ອຍ   Wide Wide As The Ocean

104       090   ໂອ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຜູ້​ໄດ້​ຊົງ​ຮັກ   Jesus Loves Sinners

105       093   ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ເຈົ້າ   The Church’s One Foundation (Lao Tune)

106       095   ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຜູ້​ຊົງ​​ຮັກ​ແພງ   Jesus Love of My Soul

107       096   ໂອ້​ພ​ຣະ​ອົງ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ຊົງ​ໂຜດ   In the Gloaming (Tune)

108       107   ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຮັກ​ແພງ   Jesus Loves Us (Lao Tune)

109       099   ຄວາມ​ຮັກ​ວິ​ເສດ   Love Divine

110       100   ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຂ້າ​ນ້ອຍ​ຮັກ   My Jesus I Love Thee

111       029   ຂໍ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ໂຜດ​ໃຫ້​ຂ້າ​ໄດ້​ຮັກ   More Love To Thee Oh God

112       109   ພ​ຣະ​ຄຸນ​ອັນ​ມະ​ຫາ​ສານ   The Great Blessing

113       119   ພ​ຣະ​ຄຸນ​ລ້ຳ​ເລີດ  Grace Greater Than Our Sins

114       114   ມິດ​ສະ​ຫາຍ​ທ່ານ​ອາດ​ເຫລວ​ໄຫລ Jesus Never Fails

115       105   ເຮົາ​ຄອງ​ຫາ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ເຈົ້າ   Simply Trusting (Tune)

116       035   ດ້ວຍ​ຄ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂ້າ​ແຫງນ​ໜ້າ   My Faith Looks Up to Thee

117       106   ແສນ​ຊື່ນ​ໃຈ​ທີ່​ເຊື່ອ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   Tis So Sweet

118       111   ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ   Simply Trusting (Tune)

119       125   ຄັນ​ເຮົາ​ຕາມ​ພ​ຣະ​ອົງ​ໄປ   Trust And Obey

120       128   ຂໍ​ພ​ຣະ​ອົງ​ເຈົ້າ​ປະ​ທານ​ຄວາມ​ເຊື່ອ   Oh For A Faith That Will Not Shrink

121       127   ຂ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຕັກ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   Safe in The Arms of Jesus

122       055   ຄວາມ​ສຸ​ກ​ສຳ​ຣານ   O Christmas Tree (Tune)

123       131   ຖ້າ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ   Tell It To Jesus (June)

124       051   ແຕ່​ກ່ອນ​ຂ້າ​ເຄີຍ​ເດີນ​ໄປ   The Way I Used To Be

125       113   ເວ​ລານີ້​ຂ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ເພງ   Wonderful Peace

126       112   ພວກ​ພີ່​ນ້ອງ​ເອີຍ   Christian Fellowship

127       075   ຄວາມ​ສຸກ​ຖາ​ວອນ   Blessed Is Righteousness

128       092   ໂອ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຂ້າ   O My Jesus

129       117   ໂອ້​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຜູ້​ຊ່ວຍ  O Jesus , the Saviour

130       116   ຈົ່ງ​ຍ້ອງ​ຍໍ​ພ​ຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ   Angels from The Realms of Glory

131       123   ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຮັກ​ເຮົາ​ທົ່ວ​ໄປ   Jesus Loves All

132       041   ຈົ່ງ​ຍ້ອງ​ຍໍ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ   Praise The Saviour

133       135   ຂ້າ​ຊອບ​ກ່າວ​ເຖິງ​ເຣື່ອງ   I Love to Tell the Story

134       118   ຂ້າ​ສັ​ຣ​ເສີນ​ພ​ຣະ​ມະ​ຫາ​ໄຖ່   I Sing A Song Of Victory

135       137   ພວກ​ສິດ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ບິ​ດາ   God’s Disciples

136       115   ຈົ່ງ​ຍ້ອງ​ຍໍ​ຄວາມ​ດີ   Praise God’s Goodness

137       121   ບ່ອນ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູຖືືກ​ລຳ​ບາກ   Down At the Cross

138       122   ຄວນ​ຮ້ອງ​ເພງ​ເຣື່ອງ   Joy In His Love

139       129   ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ   O Happy Day

140       133   ໂອ້​ຂໍ​ເຊີນ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ   O God, Give Your Blessing

141       134   ມິດ​ສະ​ຫາຍ​ເຮົາ   What A Friend

142       143   ຂ້າ​ມີ​ພ​ຣະ​ຜູ້​ຊ່ວຍ   I am Praying You

143       141   ເມື່ອ​ໃດ​ໄຫວ້ວອນ   Sweet Hour of Prayer

144       047   ໃຜ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ   Art Thou Weary, Art Thou Languid

145       139   ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ເປັນ​ຜູ້​ຊ່ວຍ   He Hideth My Soul

146       142   ເມື່ອ​ຄວາມ​ສຸກ​ສຳ​ຣານ   It Is Well With My Soul

147       145   ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຕັມ​ໃຈ​ຕິດ​ຕາມ   Anywhere With Jesus

148       120   ຈົ່ງ​ຊື່ນ​ໃຈ​ຍິ​ນດີ   Revive Us Again

149       149   ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ເປັນ​ພ​ຣະ​ທັມ  Jesus Is the Word

150       147   ພອນ​ຄື​ຝົນ​ຫ່າ​ໃຫຍ່   Showers of Blessing

151       148   ເຈົ້າ​ຜູ້​ຮູ້​ຄວາມ​ທຸກ​ລຳ​ບາກ   Take The Name of Jesus With You

152       153   ຢ່າສູ່​ຕົກ​ໃຈ   God Will Take Care of You

153       151   ຂ້າ​ນ້ອຍ​ໄດ້​ເປັນ​ຄົນ​ບາບ   There’s A New Name Written Down

154       124   ເຮົາ​ພວ​ມ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ   We Are On the Way

155       155   ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ໂຜດ​ໃຫ້​ຮູ້  Blessed Assurance

156       154   ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ພາ   He Leadth Me

157       157   ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ເປັນ​ຜູ້​ລ້ຽງ  The King of Love My Shepherd Is

158       158   ຂໍ​ພ​ຣະ​ຢາ​ໂຮ​ວາ   Guide Me O Thou Great Jehovah

159       159   ໄປ​ກັບ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   Follow, Follow

160       165   ຂ້າ​ຊອບ​ເດີນໄປ   I Am On My Way To Heaven   

161       161   ເຮົາ​ສົມ​ຍອມ​ຕາຍ​ເພື່ອ​ທ່ານ  I gave My Life for Thee

162       136   ຂໍ​ໃຫ້​ມີ​ໃຈ​ອົດ​ທົນ   Be Patient

163       163   ຂ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ພ​ຣະ​ອົງ  I Am Thine, O Lord

164       169   ຜູ້​ຂ້າ​ຢາກ​ຮູ້​ເຣື່ອງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   More About Jesus

165       167   ຂໍ​ຖວາຍ​ແກ່​ອົງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   All For Jesus

166       132   ຜູ້​ຊ່ອຍ​ຊົງ​ຮັກ​ເຖິງ​ຕາຍ   Jesus Is Mine

167       171   ໂອ້​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   I have Overcome

168       170   ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂ້າ​ນ້ອຍ   He Keeps Me Singing

169       178   ໝູ່​ລູກ​ສິດ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   In The Gloaming (Tune)

170       173   ຈົ່ງ​ເຮັດ​ການ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ກ້າ   To the Work

171       179   ພ​ຣະ​ອົງ​ເຈົ້າ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຮ້ອງ   The Lord Jesus Calls

172       174   ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຮ້ອງ​ເຮົາ   O Jesus Wakes Us

173       150   ຈົ່ງ​ຮັບ​ໃຊ້   The Good and Faithful Servant

174       189   ຮຸ່ງ​ເຊົ້າ​ເຈົ້າ​ລຸກ   Work For The Night Is Coming

175       190   ຈົ່ງ​ຊ່ອຍ​ຜູ້​ທີ່​ເສັຽ​ໄປ   Rescue The Perishing

176       270   ຂ້າ​ຍິນ​ດີ​ຍ້ອງ​ຍໍ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   I Am Coming Lord  

177       195   ພ​ຣະ​ຜູ້​ໄຖ່​ໂທດ​ເຈົ້າ   The Lord Forgives You

178       214   ແມ່ນ​ສຽງ​ຂອງ​ໃຜ   Bring Them In

179       211   ໂອ​ພ​ຣະ​ຄ​ຣິດ​ຜູ້​ໂຜດ​ຊ່ອຍ​ເຮົາ   Christ Saves Us

180       176   ເຮົາ​ໄດ້​ຍິນ​ຂ່າວ​ປະ​ເສີດ   Jesus Saves

181      222   ອົງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ຄຸ້ມ​ຄອງ   Jesus Shall Reign

182       059   ພວກ​ພີ່​ນ້ອງ​ເອີຍ​ຈົ່ງ​ຕຽມ​ຕົວ   Brethren, Be Prepared

183       061   ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ຊົງ​ສັ່ງ​ສອນ   Jesus Bids Us Shine

184       233   ເບິ່​ງທົ່ງ​ນາ​ເຫັນ​ເຂົ້າ​ເຫລືອງ   The Call For Reapers

185       234   ໃຫ້​ຄົນ​ທີ່​ຮັກ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ   Wer’re Marching To Zion

186       180   ພ​ຣະ​ມະ​ຫາ​ກະ​ສັດ​ຊົງ​ມອບ​ທຸງ   Marchin On

187       065   ໄດ້​ຮັບ​ພອນ​ໃນ​ຄວາມ​ຮັກ   Bless Be The Tie

188       182   ທະ​ຫານ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ເຈົ້າ   Stand Up Stand Up for Jesus

189       184   ຜູ້​ຊົງ​ມີ​ຊັຍ​ເອີ້ນ​ມາ   Who Is On The Lord’s Side

190       186   ໝູ່ກອງ​ທັບ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ຄ​ຣິດ   Onward Christian Soldiers

191       235   ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ສູງ​ສຸດ   God, The Most High (Lao Tune)

192       188   ຕັ້ງ​ແຕ່​ວັນ​ນັ້ນ   Sitting On My Knee (Lao Tune)

193       138   ເປັນ​ພົນ​ທະ​ຫານ​ຝ່າຍ​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ   Soldier For The Cross

194       237   ຂ້າ​ນ້ອຍ​ທັງ​ຫລາຍ​ພ້ອມ​ກັນ​ຍົກ​ໄປ   Stand Up for Jesus (Tune)  

195       191   ພວກ​ເຮົາ​ໄຖ​ນາ​ແລະ​ຫວ່ານ​ກ້າ   We Plow the Field and Scatter

196       236   ຂອບ​ຄຸນ​ຍິນ​ດີ​ແດ່​ພ​ຣະ​ບິ​ດາ   O Happy Day (Tune)

197       126   ໃຈ​ມະ​ນຸດ   The Human Hear (Lao Tune )

198       144   ຕໍ່​ໜ້າ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ   God Moves In a Mysterious Way

199       192  ຖ້າ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ພົ້ນ   Power In The Blood

200       238   ສິ່ງ​ອັນ​ໃດ​ລ້າງ​ຜິດ​ບາບ​ໄດ້   Nothing But The Blood

201       215   ດ້ວຍ​ໃຈ​ອັນ​ດຽວ   Only One in Christ

202       217   ລົມ​ພະ​ຍຸ​ຕີ​ເຈົ້າ   Count Your Blessing

203      152   ໂອ້​ພ​ຣະ​ໂລ​ຫິດ​ປະ​ເສີດ   I Am Trusting Thee, Lord Jesus

204       218   ເປັນ​ການ​ອັ​ສ​ຈັນ​ໃຈ   Since Jesus Came Into My Heart

205       108   ຣິດ​ຂ່າວ​ປະ​ເສີດ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ຄ​ຣິດ   Before God’s Face        

206       243   ຂໍ​ພ​ຣະ​ຜູ້​ຊ່ອຍ​ສະ​ຖິດ​ນຳ   Cod’s Presence in You   

207       244   ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ປະ​ທານ​ພ​ຣະ​ວິນ​ຍານ   The Holy Spirit

208       247   ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ນາຍ   Jesus, The Master

209       223   ໂອ້​ຊີ​ໂອນ​ຄື​ເມືອງ​ປະ​ເສີດ   Glorious Things of Thee Are Spoken  

210       225   ໂອ​ເມືອງ​ເຢ​ຣູູ​ຊາ​ເລັມ   The New Jerusalem(Lao National Anthem ;Tune)    

211       248   ພ​ຣະ​ຄ​ຣິດ​ໄປ​ຈັດ​ແຈງ​ບ່ອນ   Christ Prepares A Place

212       249   ເມື່ອ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ໂຜດ​ໃຫ້​ພົ້ນບາບ   Where Jesus Is Tis Heaven

213       251   ເມືອງ​ສວັນ(ພ​ຣະ​ນິ​ມິດ 21:25)   Heaven, No Night There

214       227   ໃນ​ສວັນ​ມີ​ສະ​ຖານ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ບິ​ດາ   God’s Heavenly Home

215       162   ຍັງ​ມີ​ວັນ​ສ​ນຸກ   There Is A Happy Land (Lao Tune)

216       252   ໃນ​ຟ້າ​ສວັນ​ອັນ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ   That Will Be Glory

217       166   ພວກ​ເຮົາ​ຜູ້​ເປັນ​ຄ​ຣິ​ສ​ຕຽນ  We, The Christians

218       255   ຂໍ​ຕິດ​ພັນ​ນຳ​ພ​ຣະ​ຄ​ຣິດ   Let Jesus Abide in You

219       229   ບໍ່​ຊ້າບໍ່​ນານ   Saved By Grace

220       231   ມີ​ບ່ອນ​ຢູ່​ເຮົາ​ກໍ​ຮູ້   In The Sweet By And By

221       256   ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊົງ​ເທ​ສ​ນາ   Jesus’ Message

222       258   ຫລັບ​ໄປ​ໃນ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   Face To Face

223       286   ໂອ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຜູ້​ສູງ​ສຸດ   Simply Trusting (Tune)

224       239   ໂອ້​ອົງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   O Jesus I Think Of Thee (Lao Tune)       

225       250   ພ​ຣະ​ຄ​ຣິດ​ໄດ້​ສະ​ເດັດ​ມາ  Christ Has Come

226       241   ຮ້ອງ​ຊ້ຳ​ອີກ​ເປັນ​ຄຳ​ມ່ວນ   Wonderful Words Of Life

227       094   ຫາ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   Found A Peanut (Tune)

228       263   ເຈົ້າ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ສຳ​ຣານ   The Great Physician (Tune)

229       345   ຈົ່ງ​ມາ​ຫາ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   Come To The Saviour

230       264   ໂອ້​ຄົນ​ບາບ​ຈົ່ງ​ຟັງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   Have You Any Room For Jesus

231       267   ພ​ຣະ​ບຸດ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ສ​ະເດັດ​ລົງ​ມາ   The Son Of God Has Come

232       268   ເບິ່ງ​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ   Look At The Cross

233       266   ຮີບ​ມາ​ທຸກຄົນ​ທີ່​ບາບ​ກົດ​ຂີ່   Only Trust Him

234      270   ຂ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ພ​ຣະ​ສຸ​ຣະ​ສຽງ   I Am Coming Lord

235       272   ຂ້າ​ຫລົງ​ທາງ​ໄປ​ຫ່າງ​ໄກ   Coming Home

236       273   ຂໍ​ຜູ້​ໂຜດ​ປະ​ເສີດ   Pass Me Not

237       274   ຂໍ​ຊົງ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ຟື້ນ​ໃຈ   Revive Thy Work O Lord

238       253   ຂ້າບໍ່​ຫ່ວງ​ໃຍໃນ​ສົມ​ບັດ   It Is My Name Written

239      168   ຈົ່ງ​ເຊື່ອ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ   Almost Persuaded

240       277   ເຊີນ​ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ   Come, Take The Water of Life

241       175   ຂ້າ​ຍອມ​ຖ່ອມ​ຕົນ   My Dedication

242       278   ໃຈ​ຊົ່ວ​ເທົ່າ​ໃດ​ຂ້າ​ໄດ້​ເຊື່ອ​ວ່າ   Just As I Am

243      146   ໂຜດ​ສະ​ຖິດ​ຢູ່​ນຳ   Abide With Me

244       283   ການ​ວິ​ວາ​ທີ່​ບ້ານ​ກາ​ນາ   The Wedding At Cana

245       160   ໂພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ໝູ່​ຂ້າ​ນ້ອຍ​ໂຮມ​ກັນ   Praise The Saviour

246       284   ຂໍ​ພ​ຣະ​ຫັດ​ພ​ຣະ​ບິ​ດາ​ອວຍ​ພອນ   Let The Father Bless

247       286   ໂອ້​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຜູ້​ຢູ່​ສູງ​ສຸດ   Jesus, The Highest

248       276   ພ​ຣະ​ອົງ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ຊົງ​ມີ​ຣິດ   I Am His, And He Is Mine

249       156   ຂໍ​ລາ​ຈາກ​ໝູ່​ເຈົ້າ   Face To Face

250       257  ຂໍ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ​ໂຜດ​ພອນ  God be with You

​ 


 ເພງ​ທີ 001

 ​ເພງ​ທີ 002

 ເພງ​ທີ 003

 ເພງ​ທີ  004

 ເພງ​ທີ 005

 ເພງ​ທີ 006

 ເພງ​ທີ 007

  ເພງ​ທີ 008

 ເພງ​ທີ 009

  ເພງ​ທີ 010

 ເພງ​ທີ 011

 ເພງ​ທີ 012

 ເພງ​ທີ 013

 ເພງ​ທີ 014

 ເພງ​ທີ 015

 ເພງ​ທີ 016

ເພງ​ທີ 017

 ເພງ​ທີ 018

 ເພງ​ທີ 019

 ເພງ​ທີ 020

 ເພງ​ທີ 021

 ເພງ​ທີ 022

 ເພງ​ທີ 023

 ເພງ​ທີ 024

 ເພງ​ທີ 025

  ເພງ​ທີ 026

 ເພງ​ທີ 027

 ເພງ​ທີ 028

 ເພງ​ທີ 029

  ເພງ​ທີ 030

 ເພງ​ທີ 031

  ເພງ​ທີ 032

 ເພງ​ທີ 033

 ເພງ​ທີ 034

 ເພງ​ທີ 035

  ເພງ​ທີ 036

 ເພງ​ທີ 037

 ເພງ​ທີ 038

 ເພງ​ທີ 039

  ເພງ​ທີ 040

 ເພງ​ທີ 041

 ເພງ​ທີ 042

 ເພງ​ທີ 043

 ເພງ​ທີ 044

 ເພງ​ທີ 045

 ເພງ​ທີ 046

 ເພງ​ທີ 047

 ເພງ​ທີ 048

 ເພງ​ທີ 049

 ເພງ​ທີ 050

 ເພງ​ທີ 051

 ເພງ​ທີ 052

 ເພງ​ທີ 053

 ເພງທີ 054

  ເພງ​ທີ 055

 ເພງ​ທີ 056

 ເພງ​ທີ 057

 ເພງ​ທີ 058

 ເພງ​ທີ 059

 ເພງ​ທີ 060

 ເພງ​ທີ 061

 ເພງ​ທີ 062

 ເພງ​ທີ 063

 ເ​ພງ​ທີ 064

 ເພງ​ທີ 065

 ເພງ​ທີ 066

 ເພງ​ທີ 067

 ເພງ​ທີ 068

 ເພງ​ທີ 069

 ເພງ​ທີ 070

 ເພງ​ທີ 071

 ເພງ​ທີ 072

 ເພງ​ທີ 073

 ເພງ​ທີ 074

 ເພງ​ທີ 075

 ເພງ​ທີ 076

 ເພງ​ທີ 077

 ເພງ​ທີ 078

 ເພງ​ທີ 079

 ເພງ​ທີ 080

 ເພງ​ທີ 081

 ເພງ​ທີ 082

 ເພງ​ທີ 083

 ເພງ​ທີ 084

 ເພງ​ທີ 085

 ເພງ​ທີ 086

 ເພງ​ທີ 087

 ເພງ​ທີ 088

 ເພງ​ທີ 089

 ເພງ​ທີ 090

 ເພງ​ທີ 091

 ເພງ​ທີ 092

 ເພງ​ທີ 093

 ເພງ​ທີ 094

 ເພງ​ທີ 095

 ເ​ພງ​ທີ 096

 ເພງ​ທີ 097

 ເພງ​ທີ 098

 ເພງ​ທີ່ 099

 ເພງ​ທີ 100

 ເພງ​ທີ 101

 ເພງ​ທີ 102

 ເພງ​ທີ 103

  ເພງ​ທີ 104

 ເພງ​ທີ 105

  ເພງ​ທີ 106

 ເພງ​ທີ 107

 ເພງ​ທີ 108

 ເພງ​ທີ 109

 ເພງ​ທີ 110

 ເພງ​ທີ 111

  ເພງ​ທີ 112

 ເພງ​ທີ 113

 ເພງ​ທີ 114

 ເພງ​ທີ 115

 ເພງ​ທີ 116

 ເພງ​ທີ 117

 ເພງ​ທີ 118

 ເພງ​ທີ 119

  ເພງ​ທີ 120

 ເພງ​ທີ 121

 ເພງ​ທີ 122

 ເພງ​ທີ 123

 ເພງ​ທີ 124

  ເພງ​ທີ 125

 ເພງ​ທີ 126

 ເພງ​ທີ 127

 ເພງ​ທີ 128

  ເພງ​ທີ 129

 ເພງ​ທີ 130

 ເພງ​ທີ 131

 ເພງ​ທີ 132

 ເພງ​ທີ 133

  ເພງ​ທີ 134

 ເພງ​ທີ 135

 ເພງ​ທີ 136

 ເພງ​ທີ 137

 ເພງ​ທີ 138

 ເພງ​ທີ 139

  ເພງ​ທີ 140

 ເພງ​ທີ 141

 ເພງ​ທີ 142

 ເພງ​ທີ 143

 ເພງ​ທີ 144

  ເພງ​ທີ 145

 ເພງ​ທີ 146

 ເພງ​ທີ 147

 ເພງ​ທີ 148

 ເພງ​ທີ 149

 ເພງ​ທີ 150

 ເພງ​ທີ 151

 ເພງ​ທີ 152

 ເພງ​ທີ 153

  ເພງ​ທີ 154

 ເພງ​ທີ 155

 ເພງ​ທີ 156

  ເພງ​ທີ 157

 ເພງ​ທີ 158

 ເພງ​ທີ 159

 ເພງ​ທີ 160

  ເພງ​ທີ 161

 ເພງ​ທີ 162

  ເພງ​ທີ 163

 ເພງ​ທີ 164

 ເພງ​ທີ 165

 ເພງ​ທີ 166

  ເພງ​ທີ 167

 ເພງ​ທີ 168

 ເພງ​ທີ 169

 ເພງ​ທີ 170

 ເພງ​ທີ 171

 ເພງ​ທີ 172

  ເພງ​ທີ 173

 ເພງ​ທີ 174

 ເພງ​ທີ 175

  ເພງ​ທີ 176

 ເພງ​ທີ 177

 ເພງ​ທີ 178

 ເພງ​ທີ 179

  ເພງ​ທີ 180

 ເພງ​ທີ 181

  ເພງ​ທີ 182

 ເພງ​ທີ 183

 ເພງ​ທີ 184

 ເພງ​ທີ 185

 ເພງ​ທີ 186

 ເພງ​ທີ 187

 ເພງ​ທີ 188

 ເພງ​ທີ 189

 ເພງ​ທີ 190

 ເພງ​ທີ 191

 ເພງ​ທີ 192

 ເພງ​ທີ 193

  ເພງ​ທີ 194

 ເພງ​ທີ 195

 ເພງ​ທີ 196

 ເພງ​ທີ 197

  ເພງ​ທີ 198

 ເພງ​ທີ 199

 ເພງ​ທີ 200

 ເພງ​ທີ 201

 ເພງ​ທີ 202

 ເພງ​ທີ 203

 ເພງ​ທີ 204

  ເພງ​ທີ 205

 ເພງ​ທີ 206

 ເພງ​ທີ 207

 ເພງ​ທີ 208

  ເພງ​ທີ 209

 ເພງ​ທີ 210

 ເພງ​ທີ 211

  ເພງ​ທີ 212

 ເພງ​ທີ 213

 ເພງ​ທີ 214

 ເພງ​ທີ 215

 ເພງ​ທີ 216

 ເພງ​ທີ 217

  ເພງ​ທີ 218

 ເພງ​ທີ 219

 ເພງ​ທີ 220

 ເພງ​ທີ 221

  ເພງ​ທີ 222

 ເພງ​ທີ 223

 ເພງ​ທີ 224

 ເພງ​ທີີ 225

 ເພງ​ທີ 226

 ເພງ​ທີ 227

  ເພງ​ທີ 228

 ເພງ​ທີ 229

 ເພງ​ທີ 230

  ເພງ​ທີ 231

 ເພງ​ທີ 232

 ເພງ​ທີ 233

 ເພງ​ທີ 234

 ເພງ​ທີ 235

  ເພງ​ທີ 236

 ເພງ​ທີ 237

  ເພງ​ທີ 238

 ເພງ​ທີ 239

 ເພ​ງ​ທີ 240

 ເພງ​ທີ 241

 ເພງ​ທີ 242

 ເພງ​ທີ 243

 ເພງ​ທີ 244

 ເພງ​ທີ 245

  ເພງ​ທີ 246

 ເພງ​ທີ 247

  ເພງ​ທີ 248

 ເພງ​ທີ 249

 ເພງ​ທີ 250​ເປັນ​ເພງ​ທີ່​ຮ້ອງ​ໃສ່​ເປັຽ​ໂນ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ສາ​ມາດໃຊ້​ຝຶກ​ຊ້ອມ ຫລື​ຮຽນ​ຮູ້…