ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບພຣະຄັມພີ

ຂໍຂອບໃຈນຳ The Lao Christian Literature ແລະ The Christian & Missionary Alliance ທີ່ຜລິດໜັງສື ຄຳແນະ

ນຳກ່ຽວກັບພຣະຄັມພີ ການເອົາອອກໃສ່ອິນເຕີແນັດນີ້ ບໍ່ໄດ້ຫາຜົນປໂຍດກຳໄລແຕ່ຢ່າງໃດ ພຽງແຕ່ເປັນການສີ່ງເສີມການ

ສຶກສາຄຣິສຕຽນ   ແລະເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາອ່ານໄດ້ເພືີ້ມຄວາມຮູ້ແລະຄວາມເຊື່ອຂຶ້ນອີກເທົ່ານັ້ນ.    ແລະຍັງເຫັນອີກວ່າປຶ້ມ

ທີ່ພິມອອກກໍບໍ່ຫລາຍ ແລະຍັງເຫລືອໜ້ອຍເຕັມທີ  ຈຶ່ງເຫັນວ່າເປັນການດີທີ່ໄດ້ຮັກສາໄວ້ໃນຮູບແບບ PDF ເພື່ອໃຫ້ພີ່ນ້ອງ

ຄຣິສຕຽນທັງຫລາຍໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ອ່ານໄດ້ສຶກສາຕໍ່ໄປອີກໃນຫລາຍປີຂ້າງໜ້າ.....ຂໍຂອບໃຈ ຂໍພຣະເຈົ້າຊົງອວຍພອນ...


ພຣະຄັມພີເດີມ

ພຣະຄັມພີໃໝ່

ຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍພຣະຄັມພີ

ປະຖົມມະການ

ອົບພະຍົບ

ລະບຽບພວກເລວີ

ຈົດບັນຊີ

ພຣະບັນຍັດທີສອງ

ໂຢຊວຍ

ພວກຜູ້ປົກຄອງ

ນາງຣຸດ

1-ຊາມູເອນ

2-ຊາມູເອນ

1-2 ກະສັດ

1-2 ຂ່າວຄາວ

 ເອັສຣາ

ເນເຫມີຢາ

ເອັສເທີ

ໂຢບ

ເພງສັຣເສີນ

ສຸພາສິດ

ປັນຍາຈານ

ເພງໂຊໂລໂມນ

ແນະນຳໜັງສືພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ

ເອຊາຢາ

ເຢເຣມີຢາ

ເພງຄ່ຳຄວນ

ເອເຊກຽນ

ດານີເອນ

12 ພວກຜູ້ທຳນວາຍນ້ອຍ

ໂອບາດີຢາ

ໂຢເອນ

ໂຢນາ

•  ອາໂມດ

ໂຮເຊອາ

ມີກາ

ນາຮູມ

ເຊຟານີຢາ

ຮາບາກຸກ

ຮັກກາຍ

ເຊຂາຣີຢາ

ມາລາກ

ຮວມຄຳສັ່ງສອນຂອງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ

ຄຳແນະນຳ

ມັດທາຍ

ມາຣະໂກ

ລູກາ

ໂຢຮັນ

ກິຈການ

ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລ

ໂຣມ

1-ໂກຣິນໂທ

2-ໂກຣິນໂທ

ຄາລາເຕັຽ

ເອເຟໂຊ

ຟິລິບປອຍ

ໂກໂລຊາຍ

1-ເທຊະໂລນິກ

2-ເທຊະໂລນິກ

1-ຕີໂມທຽວ

2-ຕີໂມທຽວ

ຕີໂຕ

ຟີເລໂມນ

ເຮັບເຣີ

ຢາໂກໂບ

1-ເປໂຕ

2-ເປໂຕ

ຢູດາ

1-ໂຢຮັນ

2-ໂຢຮັນ

3-ໂຢຮັນ

ພຣະນິມິດ